അനിമൽ ഡിസീസ് നിർമ്മാതാക്കളും വിതരണക്കാരും - ചൈന അനിമൽ ഡിസീസ് ഫാക്ടറി