യോഗ്യത - ക്വിങ്‌ദാവോ ജിയാൻ‌മ ജീൻ ടെക്നോളജി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്