മെറ്റൽ ബാത്ത് നിർമ്മാതാക്കളും വിതരണക്കാരും - ചൈന മെറ്റൽ ബാത്ത് ഫാക്ടറി