മിനി സെൻട്രിഫ്യൂജ് നിർമ്മാതാക്കളും വിതരണക്കാരും - ചൈന മിനി സെൻട്രിഫ്യൂജ് ഫാക്ടറി