മൈകോപ്ലാസ്മ ന്യുമോണിയ നിർമ്മാതാക്കളും വിതരണക്കാരും - ചൈന മൈകോപ്ലാസ്മ ന്യുമോണിയ ഫാക്ടറി