ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് കണ്ടെത്തൽ റീജന്റ് നിർമ്മാതാക്കളും വിതരണക്കാരും - ചൈന ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് കണ്ടെത്തൽ റീജന്റ് ഫാക്ടറി