സ്പീഷീസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നിർമ്മാതാക്കളും വിതരണക്കാരും - ചൈന സ്പീഷീസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടറി