ദഹനനാളത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളും വിതരണക്കാരും - ചൈന ദഹനനാളത്തിന്റെ ഫാക്ടറി