ദഹനനാളത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളും വിതരണക്കാരും - ചൈന ഗ്യാസ്ട്രോഇന്റസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റ് ഫാക്ടറി